Parafia Św. Anny w Sarbsku
Strona główna | Mapa serwisu | English version
PARAFIA Świętej Anny 

Sarbsk 17  84 - 352 Wicko  tel. 0 59 866 31 79

e - mail: parafia.sarbsk@interia.pl

Numer Konta : Bank Gospodarki Żywnościowej 89-500 Tuchola 64 2030 0045 1130 0000 0401 1910

REGULAMIN CMENTARZA KATOLICKIEGO
Aktualności > REGULAMIN CMENTARZA KATOLICKIEGO

Regulamin cmentarza Katolickiego

Na podstawie art.2 i art. 45 ust. l ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. Nr 29, póz. 1542 z pózn. zm. /
w związku z art. 8 ust. 3 , art. 23 i art. 24 Konkordatu miedzy Stolica Apostolska i
Rzeczypospolita Polska podpisanym w Warszawie dnia 28 lipca 1993r. /Dz. U. Nr 51,
póz. 318 / stanowi się co następuje.

1. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii pw. Św. Anny w Sarbsku.
2. Za pochowanie na cmentarzu („pokładne”) i za zezwolenie na wybudowanie pomnika pobierane są opłaty.

3. Grób nie może być ponownie użyty do chowania przed upływem 20 lat. Opłaty uiszcza się przy pochówku za cały 20-letni okres. Jeżeli przed upływem tego okresu nie zostaną wniesione opłaty za następne 20 lat, administrator cmentarza ma prawo grób przekopać i użyć go do pochowania innej osoby.
4. Po upływie 20 lat ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić jeżeli jakakolwiek osoba zgłosiła zastrzeżenie przeciw temu i uiści przewidzianą opłatę. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych 20 lat i może być odnowione.
5. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np:
- pogrzeb,
- ekshumację zwłok, bądź przeniesienie do innego grobu,
- budowę nowego pomnika (wymiary wcześniej uzgodnić z Proboszczem
- remont pomnika, np. naprawa, bądź wymiana płyty,           tablicy,
- budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie, gdyż budowane bez zgody mogą być rozbierane.
6. Zabrania się:
- wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora cmentarza,
- wprowadzania zwierząt,
- zanieczyszczania cmentarza,
- samowolnego stawiania nagrobków
- wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi.
7. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zmroku.
8. Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości.
9. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.
10. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie.
11. Prace budowlane i remontowe wolno przeprowadzać w dni powszednie w godz. 800-1400.
12. Przeprowadzenie ekshumacji winno być uzgodnione co najmniej na trzy dni przed jej planowanym terminem.
13. Na terenie cmentarza zabronione jest wykonywanie działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.

                                              Proboszcz 
                                     ks. Kazimierz StachowiakAdministrator strony: ,,Baxter"